Helyreállítatlan lakások bérlő általi felújítására kiírt pályázat

Az önkormányzat tulajdonában álló lakásokról szóló rendelet 2017. decemberi módosítása révén új bérbeadási konstrukcióra nyílt lehetőség.

A lakás, bérlő általi helyreállítása mellett, határozatlan idejű bérleti jogviszony létesítésére nyílik lehetőség, térítési díj és költségelvű bérleti díj megfizetése mellett. A cél az, hogy a helyreállításra szoruló üres lakásokban az alapvető munkák elvégzésén túl a bérlő igényeire szabva történjen meg a lakás felújítása.

A pályázati felhívásban, amely 2018. augusztus 18-án jelenik meg a Szegedi Tükör napilapban, megtekinthető lesz a www.ikv.hu honlapon, 12 db, jellemzően nagy alapterületű, belvárosi épületekben lévő helyreállítatlan lakás szerepel, így a Kölcsey utca 4. szám, a Klauzál tér 5., Széchenyi tér 15., Stefánia sétány 1-2., Kazinczy u. 2., illetve az Attila u. 1. szám alatt. Pályázhat minden nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki nem rendelkezik Szegeden önkormányzati bérlakással – ide nem értve a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezését, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést, a szolgálati lakásban történő elhelyezést, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezést. Továbbá akinek, valamint a vele együttköltöző személyeknek a lakásrendelet hatálya alá tartozó lakás vonatkozásában fennállt korábbi bérleti jogviszonya nekik nem felróhatóan szűnt meg, illetve a korábbi bérleti jogviszonyt érintően büntető, polgári peres vagy egyéb hatósági eljárás nem indult, valamint díjhátralék nem terheli. A pályázónak, illetve a vele együtt költöző személyeknek legalább 37.050,- Ft egy főre jutó havi nettó jövedelemmel kell rendelkeznie.

A pályázati dokumentációt lakásonként 5.000,- Ft összegért lehet megvásárolni, amely tartalmazza a pályázati kiírást, a pályázati ajánlatot, a helyreállítási munkákra vonatkozó árazott költségvetést. A pályázó a pályázat benyújtásával köteles a pályázati díjat, amely a helyreállítási munkálatok költségének megfelelő összeg, megfizetni, például a Klauzál tér 5. 1/7. szám lakás esetében a pályázati díj összege 4.5 millió Ft.

A nem nyertes pályázóknak a pályázati díjat tárgyalást követő tíz munkanapon belül visszautaljuk, a nyertes esetében pedig a szerződéskötést követően szerződési biztosítékként szolgál a külön megállapodásban rögzített helyreállítási munkák elvégzése során okozott esetleges károk megtérítésére. Egy pályázó több lakásra is pályázhat, de csak az elsőnek megnyert lakásra köthet bérleti szerződést. A pályázati ajánlat benyújtása egyúttal a pályázat induló térítési díjának elfogadását is jelenti. Az induló térítési díj összege az említett Klauzál tér 5. 1/7.sz alatti lakás esetében 6.6 millió Ft. Az induló térítési díj összegét a pályázók a pályázati tárgyaláson szóban emelhetik, a pályázati felhívásban meghatározott összeggel (az említett lakás vonatkozásában ez az összeg 100.000,- Ft) vagy annak egész számú többszörösével.

A pályázat nyertese a térítési díj összegére legmagasabb ajánlatot tevő pályázó lesz. Amennyiben a pályázaton csak egy pályázó vesz részt, az egyedüli pályázó lesz automatikusan a nyertes. A nyertes pályázóval egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés kerül megkötésre, mely időtartam alatt a bérlő köteles, legalább a pályázati anyag mellékletét képező költségvetés szerinti munkákat elvégezni, annál igényesebben is felújíthatja a lakást. A munkálatok elvégzését az IKV Zrt. folyamatosan ellenőrzi. Amennyiben a bérlő a helyreállítási munkákat elvégezte, azt az IKV Zrt. műszaki ellenőre igazolta, valamint lakbér, illetve közüzemi díjtartozása nincs, abban az esetben az egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés határozatlan időtartamra módosul és a szerződési biztosíték összege a bérlőnek visszajár. A lakásbérleti szerződés határozatlan időtartamra történő módosításának feltétele, hogy a bérlő a térítési díj és a helyreállítási költség összegének különbözetét megfizesse a bérbeadó részére. A példa lakás esetében, amennyiben a pályázati tárgyaláson a térítési díj összegére nem érkezik magasabb ajánlat, a térítési díj 6,6 millió Ft, a helyreállítási költség 4.5 millió Ft, különbözetük 2.1 millió Ft. A bérlő által fizetendő összegbe a bérlőt megillető szerződési biztosíték összege beszámításra kerül, ez esetben a bérlőnek visszajáró 4.5 millió forintból, a bérlő által fizetendő 2.1 millió Ft levonásra kerül, így a két összeg különbözete, azaz 2.4 millió Ft kerül visszafizetésre a bérlő részére. A bérlő költségelvű lakbért (ami kb. fele a szabadpiaci lakbérnek) köteles fizetni, a példa lakás esetében 50 e -Ft/hó azzal, hogy a bérbeadó a lakáson belül karbantartást, pótlást, cserét nem végez. A pályázatokat a pályázati ajánlattal és a pályázati díj befizetésének igazolásával, 2018. szeptember 21.napján 13.00 óráig lehet benyújtani.

Összefoglalva, a konstrukció lényege, hogy a bérlő a térítési dj terhére (szabadpiacon bérleti jog ellenértékének is nevezik), saját igényének megfelelően újíthatja fel a leendő határozatlan idejű bérlakását és költségelvű lakbért fizet.

Hír típusa: