Lakás bérbeadása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

SZMJV Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága felhatalmazása alapján az
 IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres
helyreállításra szoruló lakások költségelven történő bérbeadására.
A pályázat célja 1 év határozott idejű, majd a helyreállítást követően határozatlan idejű szerződés megkötése
térítési díjra történő licitálással.

Lakások

Alapterület (m2)

Komfortfokozat

Szobaszám

Induló térítési díj (Ft)

Térítési díj emelésének mértéke (Ft)

Pályázati díj és egyben helyreállítási költség (Ft)

Bérleti díj (Ft)

3D webséta

Arany J. u. 9. 2/11.

122

komfortos

3

12.200.000,-

100.000,-

9.729.983,-

84.546,-

séta

Bartók B. tér 3. 1/5.

115

komfortos

2

9.775.000,-

85.000,-

8.138.069,-

73.370,-

séta

Horváth M. u. 7. 1/7.

102

komfortos

2+hall

10.200.000,-

100.000,-

8.333.553,-

70.686,-

séta

Mikszáth K. u. 26. 3/2.

64

komfortos

2

5.440.000,-

85.000,-

4.574.804,-

40.832,-

séta

Somogyi u. 20. 1/10.

105

összkomfortos

2

10.500.000,-

100.000,-

8.850.916,-

83.580,-

séta

Tisza L. krt. 19. 1/5.

92

összkomfortos

3

7.820.000,-

85.000,-

6.697.476,-

68.080,-

séta

Tisza L. krt. 20. 3/17.

66

összkomfortos

2

6.600.000,-

100.000,-

5.714.921,-

52.536,-

séta

Vár u. 6. 2/3.

86

komfortos

2

8.600.000,-

100.000,-

7.359.311,-

59.598,-

séta

Zrínyi u. 5. 1/15.

75

komfortos

2

7.500.000,-

100.000,-

6.304.775,-

51.975,-

séta

Zrínyi u. 10. 1/13.

59

komfortos

2+hall

5.900.000,-

100.000,-

4.898.309,-

40.887,-

séta

Az alap bérleti díj nem tartalmazza a külön szolgáltatások díját.

A lakások megtekintésére 2019. március 13. napján az alábbi időpontokban biztosítunk lehetőséget.

Arany J. u. 9. 2/11.

2019. március 13. 10.00-10.20.

Bartók B. tér 3. 1/5.

2019. március 13.   8.30-8.50.

Horváth M. u. 7. 1/7.

2019. március 13. 10.30-10.50.

Mikszáth K. u. 26. 3/2.

2019. március 13.   8.00-8.20.

Somogyi u. 20. 1/10.

2019. március 13. 12.30-12.50.

Tisza L. krt. 19. 1/5.

2019. március 13.   9.00-9.20.

Tisza L. krt. 20. 3/17.

2019. március 13.   9.30-9.50.

Vár u. 6. 2/3.

2019. március 13. 11.00-11.20.

Zrínyi u. 5. 1/15.

2019. március 13. 11.30-11.50

Zrínyi u. 10. 1/13.

2019. március 13. 12.00-12.20.

I.) Érvényesen pályázhat minden nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult, aki Szegeden önkormányzati bérlakással – ide nem értve a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezést, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést, a szolgálati lakásban történő elhelyezést, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezést –, illetve társbérleti lakrésszel nem rendelkezik. Továbbá akinek, valamint a vele jogszerűen együttköltöző személynek/személyeknek a lakásrendelet hatálya alá tartozó lakás vonatkozásában fennállt korábbi bérleti jogviszonya neki/nekik nem felróhatóan szűnt meg, illetve a korábbi bérleti jogviszonyt érintően büntető, polgári peres vagy egyéb hatósági eljárás nem indult, valamint az önkormányzat és közüzemek felé fizetendő díjhátralék nem terheli. A pályázónak legalább 37.050,- Ft egy főre jutó havi nettó jövedelemmel kell rendelkezni, melyet a pályázat benyújtását megelőző 3 havi jövedelemigazolással szükséges igazolni. Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni kell.

II.) A pályázó a pályázat benyújtásával köteles a pályázati díj összegét megfizetni. A lakás pályázati díja a helyreállítási munkálatok költségének megfelelő összeg. A pályázati díj összege a nem nyertes pályázóknak a pályázati tárgyalást követő tíz munkanapon belül visszautalásra kerül, a nyertes pályázó esetében pedig a  szerződéskötést követően szerződési biztosítékként szolgál a külön megállapodásban rögzített helyreállítási munkák elvégzése során okozott esetleges károk megtérítésére.
Egy pályázó több lakásra is pályázhat, de csak az elsőnek megnyert lakásra köthet bérleti szerződést, a többi lakás tekintetében a pályázata a pályázati eljárásból kizárásra kerül, így a többi lakásra vonatkozó pályázata során befizetett pályázati díj a pályázati tárgyalást követő tíz munkanapon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Az induló térítési díj összegét a pályázók a pályázati tárgyaláson szóban emelhetik, a fentiekben meghatározott összeggel vagy annak egész számú többszörösével.
A nyertes pályázóval egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés kerül megkötésre, mely időtartam alatt a bérlő köteles legalább a pályázati kiírás és pályázati anyag mellékletét képező költségvetés szerinti munkákat elvégezni a felek között létrejövő külön megállapodás alapján.
A helyreállítási munkák befejezését követően, amennyiben a bérlő a külön megállapodásban foglaltak alapján a helyreállítási munkákat elvégezte, valamint a munkálatok elvégzését a bérbeadó leigazolta, és a bérlőnek lakbér, illetve közüzemi díjtartozása nincs, abban az esetben a bérlővel megkötött egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés határozatlan időtartamra történő módosítására kerül sor és a szerződési biztosíték összege a bérlőnek visszajár. A bérleti jogviszony határozatlan időtartamra történő módosításának további feltétele, hogy a bérlő a térítési díj és a helyreállítási költség összegének különbözetét megfizesse a bérbeadó részére. A bérlő által fizetendő térítési díjba a bérlőt megillető szerződési biztosíték összege beszámításra kerül.

III.) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5.000 Ft/db ellenében 2019. március 14. napjától 2019. március 20. napján 17.00 óráig lehet megvásárolni, továbbá a pályázatot 2019. március 22. napján 13.00 óráig lehet benyújtani az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

IV.) Részletes pályázati felhívás letölthető PDF formátumban.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A pályáztatott lakásokról a www.szegedingatlanok.hu oldalon is tájékozódhatnak.

 

                                                  Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-122, 62/563-124

Beadási határidő: 
2019. március 22. 13.00 óráig