Lakások bérbeadása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
SZMJV Közgyűlés 306/2020. (XII.07.) Kgy. számú határozata alapján
az IKV Zrt. pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati tulajdonban álló, üres
helyreállításra szoruló lakások költségelven történő bérbeadására.
A pályázat célja 1 év határozott idejű, majd a helyreállítást követően határozatlan idejű szerződés megkötése
térítési díjra történő licitálással.

Lakások

Alapt.
(m2)

Komfortfokozat

Szoba-szám

Induló térítési
díj (Ft)

Térítési díj emelésének
mértéke
(Ft)

Pályázati díj és egyben helyreállítási
költség (Ft)

Alap bérleti díj 2021. évben
(Ft)

3D webséta

Mikszáth K. u. 26. 3/2.

64

komfortos

2

5.440.000,-

85.000,-

5.422.944,-

44.608,-

séta

Vár u. 6. 2/3.

86

komfortos

2

8.600.000,-

100.000,-

7.440.063,-

65.102,-

séta

Zrínyi u. 5. 1/15.

75

komfortos

2

7.500.000,-

100.000,-

7.247.042,-

56.775,-

séta

Klauzál tér 5. 1/6.

101

összkomfortos

3

10.100.000,-

100.000,-

9.997.773,-

87.870,-

séta

Somogyi u. 20. fsz./1.

82

összkomfortos

3

8.200.000,-

100.000,-

8.057.196,-

71.340,-

séta

Stefánia 1. 2/9.

149

összkomfortos

4

14.900.000,-

100.000,-

10.343.510,-

129.630,-

séta

Stefánia 2. 1/3.

143

komfortos

2+1

14.300.000,-

100.000,-

12.080.729,-

108.251,-

séta

Takaréktár u. 2. 2/19.

56

komfortos

1

5.600.000,-

100.000,-

5.050.909,-

42.392,-

séta

Széchenyi tér 15. 3/44.

123

összkomfortos

3

12.300.000,-

100.000,-

8.578.031,-

107.010,-

séta

Vadász u. 7. fsz./3.

38

komfortos

1

3.230.000,-

85.000,-

3.161.021,-

26.486,-

séta

Dugonics tér 11. FS. 1.

69

komfortos

2

6.900.000,-

100.000,-

6.786.674,-

52.233,-

séta

Horváth M. u. 3. 2/1.

53

komfortos

1+1

5.300.000,-

100.000,-

5.236.078,-

40.121,-

séta

Kölcsey u. 10. FS. 5.

60

komfortos

2+1

6.000.000,-

100.000,-

5.904.711,-

45.420,-

séta

Palánk u. 9. 4/14.

40

komfortos

1

4.000.000,-

100.000,-

3.977.894,-

30.280,-

séta

Zrínyi u. 10. AL/1.

42

komfortos

2

4.200.000,-

100.000,-

4.128.661,-

31.794,-

séta

Béke u. 18. 1/4.

50

komfortos

2

4.250.000,-

85.000,-

4.248.441,-

34.850,-

séta

Stefánia 2. 2/5.

65

komfortos

2

6.500.000,-

100.000,-

6.192.429,-

49.205,-

séta

Dózsa u. 9. 2/13.

92

összkomfortos

2

9.200.000,-

100.000,-

7.295.966.-

80.040,-

séta

Széchenyi tér 15. 1/13.

81

összkomfortos

2

8.100.000,-

100.000,-

5.148.276.-

70.470,-

séta

Dózsa u. 10. 1/5.

51

komfortos

1

                   5.100.000,-

100.000,-

4.963.573.-

38.607,-

séta

Az alap bérleti díj nem tartalmazza a külön szolgáltatások díját.
A lakások megtekintésére 2021. január 06. és 2021. január 13. napján az alábbi időpontokban biztosítunk lehetőséget.

Mikszáth K. u. 26. 3/2.

2021. január 06. és január 13.     8.00 - 8.20  

Vár u. 6. 2/3.

2021. január 06. és január 13.   12.15 - 12.35 

Zrínyi u. 5. 1/15.

2021. január 06. és január 13.   15.10 - 15.30 

Klauzál tér 5. 1/6.

2021. január 06. és január 13.   13.10 - 13.30 

Somogyi u. 20. fsz./1.

2021. január 06. és január 13.   14.45 - 15.05   

Stefánia 1. 2/9.

2021. január 06. és január 13.   11.15 - 12.00

Stefánia 2. 1/3.

2021. január 06. és január 13.   11.15 - 12.00

Takaréktár u. 2. 2/19.

2021. január 06. és január 13.     9.20 - 9.40

Széchenyi tér 15. 3/44.

2021. január 06. és január 13.   12.45 - 13.05

Vadász u. 7. fsz./3.

2021. január 06. és január 13.     8.35 - 9.05

Dugonics tér 11. FS. 1.

2021. január 06. és január 13.   15.40 - 16.00 

Horváth M. u. 3. 2/1.

2021. január 06. és január 13.     9.55 - 10.15 

Kölcsey u. 10. FS. 5.

2021. január 06. és január 13.   14.15 - 14.35   

Palánk u. 9. 4/14.

2021. január 06. és január 13.   13.45 - 14.05

Zrínyi u. 10. AL/1.

2021. január 06. és január 13.   15.10 - 15.30

Béke u. 18. 1/4.

2021. január 06. és január 13.   16.05 - 16.25 

Stefánia 2. 2/5.

2021. január 06. és január 13.   11.15 - 12.00 

Dózsa u. 9. 2/13.

2021. január 06. és január 13.   10.30 - 11.00 

Széchenyi tér 15. 1/13.

2021. január 06. és január 13.   12.45 - 13.05 

Dózsa u. 10. 1/5.

2021. január 06. és január 13.   10.30 - 11.00 

I.) Érvényesen pályázhat minden nagykorú, magyar állampolgár, illetve olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvényben foglaltak alapján állandó tartózkodásra jogosult, aki Szegeden önkormányzati bérlakással – ide nem értve a szociálisan rászorultak átmeneti elhelyezést, a fiatalok, egyetemi, főiskolai hallgatók garzonházában való elhelyezést, a szolgálati lakásban történő elhelyezést, valamint az átmeneti lakásban történő elhelyezést –, illetve társbérleti lakrésszel nem rendelkezik. Továbbá akinek, valamint a vele jogszerűen együttköltöző személynek/személyeknek a lakásrendelet hatálya alá tartozó lakás vonatkozásában fennállt korábbi bérleti jogviszonya neki/nekik nem felróhatóan szűnt meg, illetve a korábbi bérleti jogviszonyt érintően büntető, polgári peres vagy egyéb hatósági eljárás nem indult, valamint az önkormányzat és közüzemek felé fizetendő díjhátralék nem terheli. A pályázónak legalább 37.050,- Ft egy főre jutó havi nettó jövedelemmel kell rendelkezni, melyet a pályázat benyújtását megelőző 3 havi jövedelemigazolással szükséges igazolni. Pályázó alatt a pályázat benyújtóját és a vele együttköltöző személyeket is érteni kell.

II. A pályázó a pályázat benyújtásával köteles a pályázati díj összegét megfizetni. A lakás pályázati díja a helyreállítási munkálatok költségének megfelelő összeg. A pályázati díj összege a nem nyertes pályázóknak a pályázati tárgyalást követő tíz munkanapon belül visszautalásra kerül, a nyertes pályázó esetében pedig a szerződéskötést követően szerződési biztosítékként szolgál a külön megállapodásban rögzített helyreállítási munkák elvégzése során okozott esetleges károk megtérítésére.

Egy pályázó több lakásra is pályázhat, de csak az elsőnek megnyert lakásra köthet bérleti szerződést, a többi lakás tekintetében a pályázata a pályázati eljárásból kizárásra kerül, így a többi lakásra vonatkozó pályázata során befizetett pályázati díj a pályázati tárgyalást követő tíz munkanapon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Az induló térítési díj összegét a pályázók a pályázati tárgyaláson szóban emelhetik, a fentiekben meghatározott összeggel vagy annak egész számú többszörösével.

A nyertes pályázóval egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés kerül megkötésre, mely időtartam alatt a bérlő köteles legalább a pályázati kiírás és pályázati anyag mellékletét képező költségvetés szerinti munkákat elvégezni a felek között létrejövő külön megállapodás alapján.

A helyreállítási munkák befejezését követően, amennyiben a bérlő a külön megállapodásban foglaltak alapján a helyreállítási munkákat elvégezte, valamint a munkálatok elvégzését a bérbeadó leigazolta, és a bérlőnek lakbér, illetve közüzemi díjtartozása nincs, abban az esetben a bérlővel megkötött egy éves határozott időre szóló lakásbérleti szerződés határozatlan időtartamra történő módosítására kerül sor és a szerződési biztosíték összege a bérlőnek visszajár. A bérleti jogviszony határozatlan időtartamra történő módosításának további feltétele, hogy a bérlő a térítési díj és a helyreállítási költség összegének különbözetét megfizesse a bérbeadó részére. A bérlő által fizetendő térítési díjba a bérlőt megillető szerződési biztosíték összege beszámításra kerül.

III.) A pályázat benyújtásához szükséges dokumentációt bruttó 5.000 Ft/db ellenében 2021. január 14. napjától 2021. január 22. napján 11.00 óráig lehet megvásárolni, továbbá a pályázatot 2021. január 29. napján 13.00 óráig lehet benyújtani az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. sz. alatti épületének Ügyfélszolgálatán.

IV.) A részletes pályázati kiírás PDF formátumban letölthető.

A pályázaton való részvétel feltétele, hogy a pályázó a pályáztatott lakást a fenti időpontban megtekintse és a helyszínen a jelenléti ívet saját kezűleg vagy (érvényes meghatalmazással rendelkező) meghatalmazottja útján aláírja. A személyazonosság igazolása érdekében kérjük, hogy személyi igazolványt és lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni a bemutatóra.

A bemutatók során maszk viselése kötelező!

A pályáztatott lakásokról a www.szegedingatlanok.hu oldalon is tájékozódhatnak.

                                                 Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:                                                       
  hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.30 óráig       
szerda: 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 óráig
péntek: 8.00 – 13.00 óráig 

IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.
Szeged, Dáni u. 14-16.
weblap: www.ikv.hu
e-mail: ikv@ikv.hu
telefonszám: 62/563-122, 62/563-124

 

Beadási határidő: 
2021. január 29. 13.00 óráig